Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1  Informacje podstawowe

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu inter­netowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej Sklepem, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i Użyt­kowników Sklepu.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż części zamiennych do maszyn rolniczych i zabawek za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozy­skanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 5. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniej­szym Regulaminie.

 6. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednic­twem Sklepu:

a) Sprzedawcą jest administrator,

b) Kupującym / Klientem jest Użytkownik Sklepu.

§ 2  Słowniczek

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia mają następu­jące znaczenie:

a) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komuni­kacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

b) formularz zakupu - skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamó­wienia;

c) informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpo­średnio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłącze­niem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpo­wszechnianie, a w szczególności niesłużącej uzyskaniu wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

d) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez admini­stratora pod adresem internetowym: sklep-rolberg.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

e) spam - wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym Użytkownikom;

f)  system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy
z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);

g) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, oraz przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyj­ne;

h) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

i) towar - produkty oferowane do zakupu w Sklepie;

j) umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia przez Użytkownika;

k) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;

l) zamówienie - dyspozycja zakupu towaru złożona przez Użytkow­nika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

m) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);§ 3  Informacje adresowe i techniczne

 1. Administratorem Sklepu jest Rolberg Marek Biskup z siedzibą pod adresem Kąkolewo 46, 62-065 Grodzisk Wlkp., NIP 995-011-94-30, REGON 302282849. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

 2. Sklep oferuje usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci Sklepu internetowego.

 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

  a) przeglądarka internetowa: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,

  b) rozdzielczość: 1024x768,

  c) system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,

  d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 MB.

 4. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

§ 4  Korzystanie ze strony internetowej Sklepu

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użyt­kownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

 3. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Sklepu.

§ 5  Odpowiedzialność

 1. Administrator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) szkody Użytkownika spowodowane niepra­widłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;

  b) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika nie­zgodnie z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem bądź nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;

  c) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.

 2. Administrator zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) informuje, że umieszczanie przez Użytkownika na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje jest zakazane.

§ 6  Zagrożenia

 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świad­czonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

  a) spam,

  b) wirusy,

  c) konie trojańskie,

  d) ataki hakerskie.

 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowa­nia wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:

a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem anty­wirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;

b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

  § 7  Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadcze­nie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkol­wiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.

 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika profilu, umowa rozwiązuje się z chwilą usunię­cia profilu przez Użytkownika.

 4. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w rozdziale II niniejszego Regulaminu.

 5. W trakcie korzystania ze Sklepu, Użytkownik może powiadomić administratora o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.

 6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres administratora lub jego e-mail.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia administratorowi reklamacji.

 8. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 8  Prawa autorskie i własności przemysłowej

 1. Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki usług i nazwy własne, które są podawane na tej stronie, są własnością ich właścicieli. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfi­kowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2.

 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, Użytkownik ponosi całko­witą odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

 5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe  lub znaki towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

  § 9  Prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest admi­nistrator.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbęd­nym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro­niczną (Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

  b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);

  c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organi­zacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

  d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

  a) imię i nazwisko,

  b) numer ewidencyjny PESEL,

  c) adres korespondencyjny,

  d) numer telefonu,

  e) adres e-mail,

  f)  informacje zawarte w logach systemowych - w celach tech­nicznych i statystycznych.

 4. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbęd­nym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 5. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa
  w ust. 2, w tym w szczególności do:

  a) wglądu do swoich danych osobowych,

  b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwa­rzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. Aplikacje Sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

II. Składanie i realizacja zamówień

§ 10 Tryb nawiązania umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:

  a) koszyk,

  b) formularz kontaktowy,

  c) inne środki komunikacji elektronicznej.

 2. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny lub klikając na link w e-mailu otrzymanym po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”.

 3. Kupujący może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

§ 11 Jakość towaru

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad.

§ 12 Cena towaru

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT, bez kosztów wysyłki.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 3. Na każde realizowane zamówienie wystawiany jest rachunek fiskalny lub na wyraźne życzenie faktura VAT.

 4. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

a) za pobraniem - płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki; kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie, następnie firma kurierska rozlicza się ze Sklepem z otrzymanych należności; dla Klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera,

b) na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru.

  § 13 Składanie zamówienia

 1. Zamówienie może zostać złożone przez:

  a) koszyk

  b) formularz kontaktowy,

  c) inne środki komunikacji elektronicznej.

 2. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.

 3. Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres
  e-mail Kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.

 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do uiszcze­nia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty za dostarczenie przesyłki przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.

 5. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wska­zanego w zdaniu pierwszym terminu Sprzedawca dokona anulowania zamówienia.

 6. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna ze Sklepu potwierdzająca złożenie zamówienia oraz dostępność i czas jego realizacji, po czym Klient potwierdza chęć realizacji zamówienia poprzez kliknięcie w link umieszczony w przysłanej wiadomości.

 7. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość przyjęcia zamówienia telefonicznego, warunkiem realizacji jest wskazanie odpowiedniego indeksu części lub zabawki zgodnego z naszymi katalogami części lub zabawek. Zamówienia telefoniczne nie podlegają promocjom i rabatom oferowanym poprzez Sklep, chyba że ustalenia indywidualne będą stanowić inaczej.

 8. Klient zostanie powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  § 14 Realizacja zamówienia

 1. Obowiązującą w Sklepie formą płatności jest płatność za pobraniem (należność pobiera kurier). W sytuacjach indywidualnych możliwa jest płatność w formie przelewu; w tym przypadku wysyłany jest do Klienta e-mail z numerem rachunku lub faktura. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazane do magazynu w celu realizacji.

 2. Koszt przesyłki części zamiennych i zabawek ponosi Klient.

 3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.

 4. Koszty transportu części zamiennych i zabawek do Klienta uzależnione są od ich wagi. Klient zostaje każdorazowo poinformowany o kosztach transportu przed wysłaniem paczki.

Sposób dostawy

Przedpłata
(przelew lub płatność online)

Pobranie

Szacunkowy czas dostarczenia (od momentu nadania paczki)

Przesyłka kurierska - do 30kg

17,00 zł

22,00 zł

24 godziny robocze

Pocztex48 - do 30kg

15,00 zł

18,00 zł

1-2 dni robocze

Odbiór osobisty

bezpłatnie

bezpłatnie

-

Uwaga: koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub wadze.

5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu bądź całkowicie je anulować.

§ 15 Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Kupującego są określone na stronie www.sklep-rolberg.pl w zakładce "Reklamacje i zwroty"

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks Cywilny.

 3. Klient może składać reklamacje:

 • pisemnie na adres: Rolberg Marek Biskup, Kąkolewo 46, 62-065 Grodzisk Wlkp. lub

 • telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 694272316 lub

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: info@rolberg.pl

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 2. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z Umową sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, poprosimy Cię o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Rolberg Marek Biskup, Kąkolewo 46, 62-065 Grodzisk Wlkp. Zalecamy (choć nie jest to konieczne) dołączyć do przesyłki pisemną notatkę, w której opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej decyzji). Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 3. Prośba o dostarczenie towaru, o której mowa w §15pkt.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Kupującego, o którym mowa w §15pkt.4 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu Cywilnego.

§ 16 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
  j) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

  III. Postanowienia końcowe

§ 17 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

  § 18 Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zasto­sowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 19 Zmiana Regulaminu

 1. Treść Regulaminu obowiązywać będzie od dnia 25.12.2014 roku.

 2. O zmianie Regulaminu administrator zawiadomi Użytkowników poprzez e-mail oraz zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.sklep-rolberg.pl.

  § 20 Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części).

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres
  e-mail: info@rolberg.pl, numer telefonu: (+48) 694272316, adres do korespondencji: Rolberg Marek Biskup, Kąkolewo 46, 62-065 Grodzisk Wlkp.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Rolberg Marek Biskup, Kąkolewo 46, 62-065 Grodzisk Wlkp., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat – Rolberg Marek Biskup, Kąkolewo 46, 62-065 Grodzisk Wlkp., Polska, adres e-mail:

info@rolberg.pl, numer telefonu: (+48) 694272316.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………...

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………...

Data

…………………………………………………………………………………………………...


(*) niepotrzebne skreślić

 

Do pobrania:

Regulamin sklep-rolberg.pdf

Wzór odstąpienia od umowy.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl