Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Informacje o Administratorze
1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony: sklep-rolberg.pl (dalej: sklep) jest Rolberg Marek Biskup, Kąkolewo 46, 62-065 Grodzisk Wlkp., NIP
995-011-94-30, REGON 302282849. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki (dalej:
Administrator);

Obowiązki informacyjne Administratora
1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Rolberg
Marek Biskup wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy
zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których
mowa w art. 12 RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się
o dodatkowe informacje na adres mailowy info@rolberg.pl (podany do kontaktów w
sprawach przetwarzania danych osobowych).

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych
osobowych.
1. Pragniemy poinformować, że w sprawie Państwa danych osobowych można się kontaktować
poprzez adres mailowy: info@rolberg.pl , który stanowi adres kontaktowy do zgłaszania
wszelkich spraw związanych m.in. z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Postanowienia ogólne
1.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
1.1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
1.2.zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
1.3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane,
1.4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
1.5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są
przetwarzane,
1.6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
2.W ramach środków wymienionych w pkt. 1.6 (powyżej), Administrator wdrożył m.in.
następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu
fizycznego do danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność
stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika. Użytkownikom sklepu sugerujemy
również dbałość o poprawność danych podawanych przez nich w trakcie rejestracji konta
lub składania zamówienia bez rejestracji oraz nieudostępnianie haseł osobom
niepowołanym.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja
2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych.
1.Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
1.1.Zawarcie i realizacja umowy (zakupy w sklepie internetowym), w tym obsługa
płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizacją
zamówienia; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy);
a)Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez
użytkownika z usług sklepu: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu, w przypadku firm nr NIP, dane adresowe odbiorcy przesyłki,
b)Dane osobowe zawarte w książce adresowej Użytkownika serwisu
(wprowadzane i administrowane przez Użytkownika): imię i nazwisko, adres,
adres e-mail, numer telefonu.
1.2.Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą
Elektroniczną, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do
Partnera; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; Zakres przetwarzanych
danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe
(adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu
reklamacji.
1.3.Dochodzenie roszczeń należnych Rolberg Marek Biskup (windykacja należności);
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla
celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez
administratora danych); Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko,
PESEL, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń (np.
informacja o niezapłaconej fakturze) oraz opis charakteru i wysokości roszczenia,
wykaz czynności związanych z dochodzeniem roszczenia.
1.4.Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, w tym
newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest
niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów
realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres
przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą
elektroniczną – wymagana jest dobrowolna zgoda Użytkownika wynikająca z
odpowiednich przepisów.
1.5.Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników –
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla
celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez
administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych
osobowych: dane logowania do sklepu,
2.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z
Serwisu (np. liczbę Kupujących) do generowania statystyk korzystania ze sklepu. Dane te
mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób
korzystających ze sklepu.

Udostępnianie danych osobowych.
1. W związku z realizacją swoich podstawowych funkcji sklepu internetowego, Usługodawca
udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi
przewozowe, kurierskie lub pocztowe, których pełny wykaz znajduje się w Regulaminie
sklepu.
2. Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących
usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie sklep-rolberg.pl nie korzysta z platform
płatniczych:
3. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą
być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej
wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług
Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze
zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii
danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
4. Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane
do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i
instytucji arbitrażowych.
5. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i
zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane
upoważnionym organom administracji państwowej.
6. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z
przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych
osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych
1.Dane osobowe użytkownika sklepu mogą być przechowywane:
1.1.Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas
aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w
postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie
przedawnienia roszczeń).
1.2.Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym
celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych
realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej
co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
1.3.Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom
podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez
5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja
podatkowa i ustawa o rachunkowości.
1.4.Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby
trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem
administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się
postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności
związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
1.Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Rolberg Marek Biskup przysługuje:
1.1.prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
1.2.prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy
w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
1.3.prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych
osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane
dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach
marketingu bezpośredniego,
1.4.prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą
uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.
1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w sklepie ma charakter dobrowolny, jednak
niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności
sklepu.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak
niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej
oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów
biznesowych.

Cookies i dane eksploatacyjne
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklep-rolberg.pl (np. na
dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego
urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię
ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca
może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających
strony sklep-rolberg.pl w następujących celach:
1. realizacja podstawowych funkcjonalności sklepu, takich jak identyfikacja Usługobiorców
jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych,
np. statystyk, podsumowań;
2. dostosowania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
sklepu.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików
Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików
Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony
sklep-rolberg.pl. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z
punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami
taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku
wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w
zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki danej internetowej.
Administrator może korzystać w sklep-rolberg.pl z usług Google Analytics oraz Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany
(są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania
statystyk pomocnych w administrowaniu stron sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące działania
powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
Rolberg Marek Biskup może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują
konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom
badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy
ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Rolberg Marek Biskup.

Postanowienia końcowe
1. Strona sklep-rolberg.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności
tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony sklep-rolberg.pl

 

Do pobrania:

Polityka prywatności sklep-rolberg.pl

Polityka prywatności do 2018-05-24

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl